ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย:ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย :อักษรย่อ) วศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Bachelor of Engineering
(ภาษาอังกฤษ :อักษรย่อ) B.Eng.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT
FIELDS OF STUDY : Mechanical Engineering

ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร
เชิงการจัดการ หลักสูตรปกติ
เชิงการจัดเก็บเงิน หลักสูตรปกติ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตสามารถทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เอกสารปฐมนิเทศ