ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย : อักษรย่อ) วศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Bachelor of Engineering
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) B.Eng.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT
FIELDS OF STUDY : Automotive Engineering

ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร
เชิงการจัดการ หลักสูตรปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เชิงการจัดเก็บเงิน หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิเศษ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตสามารถทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เอกสารปฐมนิเทศ