วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1

ผู้ที่เข้าศึกษาแบบ 1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำ กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต

รายวิชา

บังคับ
- หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

บังคับเลือก
- หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

เลือก
- หน่วยกิต
  •  

วิทยานิพนธ์

-
60 หน่วยกิต
  •  

วิชาพื้นฐาน

ประเมินผลเป็น S/U
ไม่นับหน่วยกิต
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
  •  

รายวิชาพื้นฐาน

นิสิตทุกคนจะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาพื้นฐาน 1 วิชาดังต่อไปนี้ โดยประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

รหัสวิชา
รายละเอียด
หน่วยกิต
2103894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar)
(S/U)

วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา
รายละเอียด
หน่วยกิต
2103828
วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
60 หน่วยกิต

การเผยแพร่ผลงาน

ต้องเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งต้องเป็นวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ฉบับ