ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย : ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ภาษาไทย : อักษรย่อ) วศ.ด.
(ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม) Doctor of Philosophy
(ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) Ph.D.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY : Mechanical Engineering

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
60 หน่วยกิต (แบบ 1.1 และแบบ 2.1) และ 72 หน่วยกิต (แบบ 2.2)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. นักวิจัยในส่วนงานของรัฐและเอกชน
3. วิศวกรในหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ