อาจารย์ ประจำภาควิชา

ศาสตราจารย์

ศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

Solid Mechanics

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

คณาจารย์เกษียณอายุราชการ