สาขาวิชาระบบกายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์

รายวิชา

บังคับเฉพาะแขวงวิชา
6 หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

บังคับเลือก
18 หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

เลือก
- หน่วยกิต
  •  

วิทยานิพนธ์

-
12 หน่วยกิต
  •  

วิชาพื้นฐาน 1 วิชา

ประเมินผลเป็น S/U
ไม่นับหน่วยกิต
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
  •  

รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง 6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเลือก กลุ่มที่ 1 จำนวน 6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเลือก กลุ่มที่ 2 จำนวน 12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นฐาน

นิสิตทุกคนจะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาพื้นฐาน 1 วิชาดังต่อไปนี้ โดยประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร