วิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เอกสารที่ต้องส่ง ก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 1. ทำบันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 2. เตรียมเอกสารดังนี้
  • โบว์ชัวร์งานประชุมวิชาการ
  • กำหนดการแสดงวัน และเวลาต่างๆ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • ค่าที่พัก
  • ค่าเดินทาง
 3. ส่งบันทึกข้อความ พร้อมเอกสาร มาที่ คุณกุลยา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

หมายเหตุ ควรดำเนินการก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน

กลับมาแล้วควรทำอย่างไร

เก็บรวบรวมใบเสร็จต่างๆ ให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาทิเช่น

 1. ค่าลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการ
 2. ค่าเดินทาง
 3. ค่าที่พัก

หมายเหตุ ให้เซ็นต์ในใบเสร็จมาทุกฉบับ

สิทธิที่พึ่งได้ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 1. ค่าเดินทาง ไป – กลับ ชั้นประหยัดเท่าที่จ่ายจริง (รถโดยสารปรับอากาศ/รถไฟชั้นสอง)
 2. เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย วันละ 150 บาท (ต่างประเทศวันละ 900 บาท)
 3. ที่พัก จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 800 บาท (ต่างประเทศวันละ 1,750 บาท)
 4. ต่าลงทะเบียน ที่จ่ายจริง

หมายเหตุ ไม่เกิน 1 ครั้งตลอดหลักสูตรการศึกษา