การสอบวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบวันสุดท้าย (คลิก) การส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์

นิสิตจะต้องตรวจสอบวันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเอง

เตรียมความพร้อมและนัดวันสอบ

1. จัดทำร่างวิทยานิพนธ์ (draft thesis) ในระบบ e-Thesis เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ (โหลดแบบ บ.2 บ.3 และ บ.4 )

2. กรอก แบบ บ.2 เพื่อทำหนังสือเชิญกรรมการสอบ ตามวัน-เวลาที่ได้ โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษา, ประธานกรรมการสอบ และประธานหลักสูตร ลงนาม
*เมื่อ แบบ บ.2 ลงนามเสร็จแล้วให้ทำสำเนาเพิ่มและแจกให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อเชิญกรรมการเข้าสอบตามวันและเวลาที่ระบุ

หมายเหตุ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ควรจะส่งดำเนินการในส่วนนี้อย่างน้อย 1 อาทิตย์ก่อนวันสอบ

จองห้องสอบ และกรอกเอกสารด้านการเงิน

1. ตรวจสอบห้องว่าง พร้อมดำเนินการจองห้องสอบจาก แบบฟอร์มตู้ 4 แฟ้ม 4.6 (สอบถามได้ที่ คุณนงนุช หรือคุณกุลยา (เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ))

2. หลังจาก ได้ห้องสอบแล้ว จะมี “แบบฟอร์มฯ” ให้กรอกรายละเอียด และฉีกเอกสารตามรอยปะก่อนนำส่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วน ทั้งนี้เอกสารจะมี 2 ส่วน ส่วนบนส่งให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องฯ เพื่อจัดเตรียมห้องและอาหารว่าง ส่วนล่างส่งให้คุณสุขกมลที่ธุรการภาควิชาฯ )

หมายเหตุ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ควรจะส่งดำเนินการในส่วนนี้อย่างน้อย 1 อาทิตย์ก่อนวันสอบ

ก่อนเข้าห้องสอบ

เตรียมหลักฐานการตีพิมพ์ (บทความหรือการประชุม) พร้อมทั้งกรอกใบรายงานผลสอบฯ ให้เรียบร้อย

หลังการสอบเสร็จในทันที

ให้กรรมการสอบกรอกผลการสอบฯ ในใบรายงานผลสอบฯ ทางกรรมการสอบจะแจ้งผลการสอบให้ทราบและส่งใบรายงานผลสอบฯ ให้กับทางภาควิชาฯ

แก้ไขวิทยานิพนธ์

ทำการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตามคำแนะนำของกรรมการสอบจากภายในมหาวิทยาลัย เมื่อแก้ไขเสร็จให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ