การสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

*ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่คืนเอกสารและหลักฐานการสมัครใดๆทั้งสิ้น*

5. ส่งเอกสารตาม ข้อ 4 ทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-3502

**หมายเหตุ หากผู้สมัครมีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมหลักจากที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แล้ว เพื่อให้หลักสูตรได้รับเอกสารและไม่สูญหายระหว่างทางจึงขอให้ผู้สมัคร ส่งเอกสารไปยังสาขาวิชาที่
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-218-6610