การย้ายเข้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์

การย้ายเข้าสาขาภาควิชาฯ

วิธีการสอบสัมภาษณ์
(รายละเอียดของ วัน-เวลา-สถานที่ ของทุกภาคการศึกษา นิสิตติดตามได้ที่ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์)

1. นิสิตที่มีรายชื่อตามเอกสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานตัว ณ ภาควิชาฯ เวลา 9.00 – 10.30 เพื่อรับเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการย้ายสาขาวิชาของนิสิตเข้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ และส่งคืนเอกสารภายใน 11.30 น. ที่คุณมาศฟ้า ณ ห้องธุรการ
2. นิสิตรายงานตัวช่วงบ่าย 13.30 น. เพื่อเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการย้ายสาขา
3. ผลการย้ายสาขาติดตามได้ที่ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์