การสอบวัดคุณสมบัติ

ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการเข้าสอบวัดคุณสมบัติ

นิสิตจะเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้ลงทะเบียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติ รวมทั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต หรือวุฒิปริญญาบัณฑิตที่มีผลการเรียน ระดับปริญญาเกียรตินิยมขึ้นไป สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
2. นิสิตที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิด้วยปริญญาบัณฑิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่า ระดับปริญญาเกียรตินิยม ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และมีแต้มเฉลี่ยสะสม 3.5 ขึ้นไป จึงจะลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้

นิสิตต้องสอบวัดคุณสมบัติ และได้สัญลักษณ์ S ภายในกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มิใช่หลักสูตรแบบต่อเนื่อง ภายใน 4 ภาคการศึกษานับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา สำหรับนิสิตเต็มเวลา หรือภายใน 6 ภาคการศึกษา สำหรับนิสิตไม่เต็มเวลา 2. หลักสูตรแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุ ผู้ที่เข้าสอบวัดคุณสมบัติแล้ว ผลปรากฏว่า ได้สัญลักษณ์ U สามารถลงทะเบียนสอบได้อีก 1 ครั้ง

เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสอบวัดคุณสมบัติ

1. ลงทะเบียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ ในภาคการศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติ
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ (คุณกุลยา อัมพะวะผะลิน) เพื่อยื่นเอกสารขอสอบวัดคุณสมบัติ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานงาน และติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการสอบวัดคุณสมบัติ

หลังสอบวัดคุณสมบัติ

1. เมื่อได้ดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติแล้วเสร็จ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติจะรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
2. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้แก่นิสิตทราบ ผู้ที่เข้าสอบวัดคุณสมบัติแล้ว ผลปรากฏว่า ได้สัญลักษณ์ U สามารถลงทะเบียนสอบได้อีก 1 ครั้ง