แขนงวิชากลศาสตร์ของแข็ง

Solid Mechanics

รายวิชา

บังคับเฉพาะแขวงวิชา
6 หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

บังคับเลือก
9 หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

เลือก
3 หน่วยกิต
  •  

วิทยานิพนธ์

-
18 หน่วยกิต
  •  

วิชาพื้นฐาน 1 วิชา

ประเมินผลเป็น S/U
ไม่นับหน่วยกิต
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
  •  

รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง 6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

เลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รายวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต

(ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยต้องไม่ซ้ำกับที่ได้เรียนไปแล้วในหมวดรายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา)

รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฎในรายการด้านบน ซึ่งอาจจะมีการเปิดเพิ่มได้ในอนาคต โดยต้องเป็นรายวิชาที่มีเลขรหัสในหลักร้อยเป็นเลข 6, 7 หรือ 8 เช่น 2103-6xx, 2103-7xx หรือ 2103-8xx เท่านั้น

รายวิชาพื้นฐาน

นิสิตทุกคนจะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาพื้นฐาน 1 วิชาดังต่อไปนี้ โดยประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร