ทุนการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนด้วยงบประมาณกว่า 600 ล้านต่อปีแก่นิสิตทุกระดับชั้นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อให้นิสิตทุกๆ ฐานะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา มีรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งทุนจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 1 อาคาร ฮันส์ บันตลิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 6610 ถึง 11
เว็บไซต์ www.me.eng.chula.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 3501 กด 0
อีเมล grad@chula.ac.th
เว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th