รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25490011105653

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
(ภาษาไทย: ชื่อเต็ม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย: อักษรย่อ) วศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม) Bachelor of Engineering
(ภาษาอังกฤษ: อักษรย่อ) B.Eng.

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT
FIELDS OF STUDY : Mechanical Engineering

ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร
เชิงการจัดการ หลักสูตรปกติ
เชิงการจัดเก็บเงิน หลักสูตรปกติ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตสามารถทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในฐานะของวิศวกรออกแบบ วิศวกรในสายงานการผลิตและการทดสอบ วิศวกรในสายงานซ่อมบำรุง ในฐานะนักวิจัยในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และด้วยพื้นความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลที่หนักแน่นและทักษะความคิดที่ได้จากหลักสูตร บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่โอบรับเทคโนโลยีและความท้าทายของอนาคตได้ แต่ไม่แนะนำสำหรับการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เอกสารปฐมนิเทศ