พันธกิจและวิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ

พันธกิจของภาควิชาฯ

ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพและคุณธรรมในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และเป็นแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ ด้วยการสร้างงานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นแหล่งองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับนานาชาติ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ