วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1

เน้นการทำวิจัยและต้องทำวิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

รายวิชา

บังคับเฉพาะแขวงวิชา
- หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

บังคับเลือก
- หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

เลือก
- หน่วยกิต
  •  

วิทยานิพนธ์

-
36 หน่วยกิต
  •  

วิชาพื้นฐาน 1 วิชา

ประเมินผลเป็น S/U
ไม่นับหน่วยกิต
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
  •  

รายวิชาพื้นฐาน

นิสิตทุกคนจะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาพื้นฐาน 1 วิชาดังต่อไปนี้ โดยประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร