เกณฑ์การวัดผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ

เกณฑ์ภาษาอังกฤษ CU-TEP IELTS TOEFL
Paper-based / ITP Computer-based Internet-based
1. ปริญาเอก
1.1 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ตั้งแต่ 67 ขึ้นไป ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป ตั้งแต่ 525 ขึ้นไป ตั้งแต่ 197 ขึ้นไป ตั้งแต่ 71 ขึ้นไป
1.2 เรียนเพิ่ม 1 รายวิชา 60 - 66 5.0 500 - 524 173 - 196 61 - 70
1.3 เรียนเพิ่ม 2 รายวิชา 45 - 59 4.0 - 4.5 450 - 499 133 - 172 45 - 60
2. ปริญญาโท
2.1 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป ตั้งแต่ 133 ขึ้นไป ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป
2.2 เรียนเพิ่ม 1 รายวิชา 38 - 44 3.5 425 - 449 113 - 132 38 - 44
2.3 เรียนเพิ่ม 2 รายวิชา 30 - 37 3.0 400 - 424 97 - 112 32 - 37

ระดับปริญญาโท

30 - 37 คะแนน
เรียนอังกฤษเพิ่ม 2 วิชา 5500503 และ เลือกจาก 5500504/5500505/5500506/5500510
38 - 44 คะแนน
เรียนอังกฤษเพิ่ม 1 วิชา โดยเลือกจาก 5500504/5500505/5500506/5500510
45 คะแนนขึ้นไป
ไม่ต้องเรียนอังกฤษเพิ่มเติม
30 - 37 คะแนน
38 - 44 คะแนน
45 คะแนนขึ้นไป

หรือสอบใหม่ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 45 ก่อนจบการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

45 - 59 คะแนน
เรียนอังกฤษเพิ่ม 2 วิชา 5500532 และ 5500560
60 - 66 คะแนน
เรียนอังกฤษเพิ่ม 1 วิชา 5500560
67 คะแนนขึ้นไป
ไม่ต้องเรียนอังกฤษเพิ่มเติม
45 - 59 คะแนน
60 - 66 คะแนน
67 คะแนนขึ้นไป

หรือสอบใหม่ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 67 ก่อนจบการศึกษา