บุคลากร ประจำภาควิชา

น.ส.สุขกมล พันธไชย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.สุภาพ หมุดอุบล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.เสาวลักษณ์ หรั่งทรัพย์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.ณศศทท อัมพะวะผะลิน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายภูวิศร์ ขันตี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนพร เสาวรัตน์ชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นายโกวิท โกพล

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (นักวิทย์ฯ)

นายจุมพล บุตรสุนทร

ช่างเทคนิคชำนาญงาน

นายธริษตรี พรประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์)

นายปัญญาวุธ ทิพวันต์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายนิสิต ไสยลักษณ์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (นักวิทย์ฯ)

นายสุภัท ชานนท์เมือง

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค)

นายดิเรก เรืองปราชญ์

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เครื่องยนต์)

นางวนิดา พันวา

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นางเข็มพร นาไชย

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

นายสุวัฒน์ ท่าดี

พนักงานสถานที่

นางกัญญารัตน์ สนธิทอง

พนักงานสถานที่