แขนงวิชาการถ่ายเทความร้อน/เทอร์โมไดนามิกส์/ของไหล

Heat Transfer/Thermodynamics/Fluids

รายวิชา

บังคับเฉพาะแขวงวิชา
9 หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

บังคับเลือก
9 หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

เลือก
- หน่วยกิต
  •  

วิทยานิพนธ์

-
18 หน่วยกิต
  •  

วิชาพื้นฐาน 1 วิชา

ประเมินผลเป็น S/U
ไม่นับหน่วยกิต
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
  •  

รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง 9 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

เลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รายวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต

(ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยต้องไม่ซ้ำกับที่ได้เรียนไปแล้วในหมวดรายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา)

รายวิชาพื้นฐาน

นิสิตทุกคนจะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาพื้นฐาน 1 วิชาดังต่อไปนี้ โดยประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร