การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ตรวจสอบวันสุดท้าย (คลิก) ของการส่งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

นิสิตจะต้องตรวจสอบวันสุดท้ายของการส่งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยด้วยตนเอง

เตรียมความพร้อมและนัดวันสอบ

จัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ (draft proposal) ในระบบ e-Thesis เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ

1. โหลดแบบ บ.วศ.1ก แล้วกรอกแบบฟอร์มพร้อมทั้งระบุ รายชื่อกรรมการสอบจากภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ท่าน
ประกอบด้วย ประธานสอบ, กรรมการสอบ, อาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และกรรมการสอบจากภายนอกมหาวิทยาลัยอีก 1 ท่าน
ให้เขียนเพิ่มลงในแบบฟอร์ม บ.วศ.1ก ด้วยเลย

2. ประสานงานหาวันสอบโครงร่าง จากกรรมการสอบจากภายในมหาวิทยาลัย
(กรรมการภายนอกไม่ต้องเชิญ แต่ต้องทราบว่าเป็นใคร)

3. ทำบันทึกข้อความเพื่อเชิญกรรมการสอบภายใน
นำบันทึกข้อความ, แบบ บ.วศ.1ก และเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ มาออกเลขกำกับบันทึกข้อความที่ คุณกุลยา (เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ)
จากนั้นนำบันทึกข้อความ และเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าวไปมอบแก่กรรมการสอบภายใน

หมายเหตุ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ควรจะส่งดำเนินการในส่วนนี้อย่างน้อย 1 อาทิตย์ก่อนวันสอบ

บันทึกข้อความเชิญกรรมการสอบภายใน โหลดได้จากที่นี่

1. แบบมีอาจารย์ที่ปรึกษา คนเดียว คลิก

2. แบบมีอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วม คลิก

จองห้องสอบ และกรอกเอกสารด้านการเงิน

1. ตรวจสอบห้องว่าง พร้อมดำเนินการจองห้องสอบจาก แบบฟอร์มตู้ 4 แฟ้ม 4.6 (สอบถามได้ที่ คุณนงนุช หรือคุณกุลยา (เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ))

2. หลังจาก ได้ห้องสอบแล้ว จะมี “แบบฟอร์มฯ” ให้กรอกรายละเอียด และฉีกเอกสารตามรอยปะก่อนนำส่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วน ทั้งนี้เอกสารจะมี 2 ส่วน ส่วนบนส่งให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องฯ เพื่อจัดเตรียมห้องและอาหารว่าง ส่วนล่างส่งให้คุณสุขกมลที่ธุรการภาควิชาฯ )

หมายเหตุ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ควรจะส่งดำเนินการในส่วนนี้อย่างน้อย 1 อาทิตย์ก่อนวันสอบ

ก่อนเข้าห้องสอบ

กรอกฟอร์ม บ.วศ. 1ข ให้เรียบร้อย ส่วนฟอร์ม บ.วศ.1ค ให้กรอกเฉพาะ หัวข้อ1. ชื่อ, ภาควิชา, ชื่อเรื่อง และคะแนนภาษาอังกฤษเท่านั้น ส่วนที่เหลือให้ประธานสอบเป็นผู้กรอก

หลังการสอบเสร็จในทันที

1. กรอกแบบฟอร์ม บ.วศ.1ง
โดยนำชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้รับการแก้ไขแล้ว จากแบบฟอร์ม บ.วศ.1ค มากรอก

2. ส่งแบบฟอร์ม บ.วศ.1ข ถึง บ.วศ.1ง ให้กรรมการสอบจากภายในมหาวิทยาลัยทุกท่านลงนาม
แล้วส่งแบบฟอร์มที่ลงนามแล้วให้กับคุณกุลยา (เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ)

แก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทำการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามคำแนะนำของกรรมการสอบจากภายในมหาวิทยาลัย เมื่อแก้ไขเสร็จให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

1. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำโครงร่างวิทยานิพนธ์ upload ในระบบ e-Thesis เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ

2. นำรูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขแล้วมอบแก่กรรมการสอบจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์รับทราบและให้คำแนะนำเพิ่มเติม สามารถทำหลังกำหนดของทางบัณฑิตวิทยาลัยได้