วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2

รายวิชา

บังคับ
- หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

บังคับเลือก
- หน่วยกิต
  •  

รายวิชา

เลือก
24 หน่วยกิต
  •  

วิทยานิพนธ์

-
48 หน่วยกิต
  •  

วิชาพื้นฐาน

ประเมินผลเป็น S/U
ไม่นับหน่วยกิต
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
  •  

รายวิชาเลือก 24 หน่วยกิต

นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฎในรายการด้านบน ซึ่งอาจจะมีการเปิดเพิ่มได้ในอนาคต โดยต้องเป็นรายวิชาที่มีเลขรหัสในหลักร้อยเป็นเลข 6, 7 หรือ 8 เช่น 2103-6xx, 2103-7xx หรือ 2103-8xx เท่านั้น

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

รหัสวิชา
รายละเอียด
หน่วยกิต
2103828
วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
48 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นฐาน

นิสิตทุกคนจะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาพื้นฐาน 1 วิชาดังต่อไปนี้ โดยประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

รหัสวิชา
รายละเอียด
หน่วยกิต
2103894
สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar)
(S/U)

การเผยแพร่ผลงาน

ต้องเผยแพร่วารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จำนวน 1 ฉบับ