ชื่อไฟล์รายละเอียดวันที่อัพไฟล์/แก้ไขประเภทไฟล์ประเภทบุคลากร
ใบสำคัญรับเงินใบสำคัญรับเงิน
(ใบเสร็จเงินสด)
20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .XLS
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบส่งผลการสอบรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ Iใบส่งผลการสอบรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
หนังสือขอลาออกหนังสือขอลาออก20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบมอบฉันทะใบมอบฉันทะ20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [แบบ 7131]ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [แบบ 7131]20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบคำขอเปลี่ยนเวลาคุมสอบ (ISE)ใบคำขอเปลี่ยนเวลาคุมสอบ (ISE)20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบคำขอเปลี่ยนเวลาคุมสอบ (ทวิภาค-ปกติ)ใบคำขอเปลี่ยนเวลาคุมสอบ (ทวิภาค-ปกติ)20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบขอเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ คณะวิศวฯใบขอเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ คณะวิศวฯ19 มกราคม 2566DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบฟอร์มสรุปผลการศึกษาของรายวิชาแบบฟอร์มสรุปผลการศึกษาของรายวิชา20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
หนังสือขอลาออกจากราชการหนังสือขอลาออกจากราชการ20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
ข้าราชการ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน - ห้องสอบส่วนกลางแบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน - ห้องสอบส่วนกลาง20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบฟอร์มขอคืนห้องเรียน - ห้องสอบส่วนกลางแบบฟอร์มขอคืนห้องเรียน - ห้องสอบส่วนกลาง20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบฟอร์มการขอพิมพ์งานเครื่อง Laser Color Printer และ Plotterแบบฟอร์มการขอพิมพ์งานเครื่อง Laser Color Printer และ Plotter20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก 4231 )
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก 4231 )
20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบแจ้งงานซ่อมแซมแบบแจ้งงานซ่อมแซม20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบขออนุมัติไปราชการ ต่างจังหวัดแบบขออนุมัติไปราชการ ต่างจังหวัด20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก -สหกรณ์ออมทรัพย์แบบขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก -สหกรณ์ออมทรัพย์20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพแบบขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบขอคนงานขนย้ายอุปกรณ์ - พัสดุ หน่วยอาคารสถานที่แบบขอคนงานขนย้ายอุปกรณ์ - พัสดุ หน่วยอาคารสถานที่20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบการขอใช้บริการห้องประชุม - สัมมนา และห้องอื่นๆ ในคณะฯแบบการขอใช้บริการห้องประชุม - สัมมนา และห้องอื่นๆ ในคณะฯ20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
โปรดลงนามหนังสือออกบัตรโดยสารเครื่องบินโปรดลงนามหนังสือออกบัตรโดยสารเครื่องบิน20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
บันทึกข้อความ - ขออนุมัติเบิกวัสดุ ภาควิชาฯบันทึกข้อความ - ขออนุมัติเบิกวัสดุ ภาควิชาฯ20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
บันทึกข้อความ - ขอแก้เกรดบันทึกข้อความ - ขอแก้เกรด20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
บันทึกข้อความ - การให้สัญลักษณ์ I แก่นิสิตทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์บันทึกข้อความ - การให้สัญลักษณ์ I แก่นิสิตทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
บันทึกข้อความ - การขอเปิดสอนในตารางสอนตารางสอบบันทึกข้อความ - การขอเปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
บัญชีรายการสรุปผลการศึกษาที่ต้องนำส่งคณะกรรมการสอบบัญชีรายการสรุปผลการศึกษาที่ต้องนำส่งคณะกรรมการสอบ20 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความแบบฟอร์มบันทึกข้อความ
(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
11 กุมภาพันธ์ 2565DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบลาอุปสมบท-ลาเพื่อบวชชีพราหมณ์-ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ์ใบลาอุปสมบท-ลาเพื่อบวชชีพราหมณ์-ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ์16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบรับงานทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลแบบรับงานทดสอบ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบเบิกวัสดุใบเบิกวัสดุ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
รายชื่อบุคลากรรายชื่อบุคลากร
(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .XLS
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
รายชื่อคณาจารย์รายชื่อคณาจารย์
(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .XLS
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลแบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบทดสอบ
Dial Indicator
แบบทดสอบ
Dial Indicator
16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน-ห้องสอบส่วนกลางแบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน-ห้องสอบส่วนกลาง
(งานทะเบียน และประมวลผล คณะวิศวฯ)
16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบฟอร์มการแบ่งค่าบริการวิชาการแบบฟอร์มการแบ่งค่าบริการวิชาการ16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบใบลาอุปสมบทแบบใบลาอุปสมบท16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฎิบัติการวิจัย หรือดูงานแบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฎิบัติการวิจัย หรือดูงาน16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุฯ)
16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบใบลาไปปฎิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแบบใบลาไปปฎิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบทดสอบประแจปอนด์แบบทดสอบประแจปอนด์16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
(ตามพระราชบัญญติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542)
16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบการขอใช้บริการห้องประชุม-สัมมนา และห้องอื่นๆในคณะแบบการขอใช้บริการห้องประชุม-สัมมนา และห้องอื่นๆในคณะ
(หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวฯ)
16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบกรอกข้อมูลการจราจรแบบกรอกข้อมูลการจราจร
หรือเรียกว่า
" แบบฟอร์มขอตราติดรถยนต์"
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
บัญชีลงเวลาการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานฯบัญชีลงเวลาการปฎิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานฯ16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .XLS
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
จดหมายหัวภาษาอังกฤษจดหมายหัวภาษาอังกฤษ16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
จดหมายหัวภาษาไทยจดหมายหัวภาษาไทย16 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบคำขออนุมัติลาพักผ่อนต่างประเทศแบบคำขออนุมัติลาพักผ่อนต่างประเทศ14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .PDFข้าราชการ
แบบคำขอลาพักผ่อน ลากิจ แบบคำขอลาพักผ่อน ลากิจ 14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบคำขออนุมัติลากิจ/ลาพักผ่อนต่างประเทศแบบคำขออนุมัติลากิจ/ลาพักผ่อนต่างประเทศ14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบคำขอลาพักผ่อนแบบคำขอลาพักผ่อน14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
ข้าราชการ
แบบคำขอลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรแบบคำขอลากิจ ลาป่วย คลอดบุตร14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
ข้าราชการ
แบบคำขออนุมัติลากิจต่างประเทศแบบคำขออนุมัติลากิจต่างประเทศ14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
ข้าราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศแบบฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
(กรณีขอหนังสือเดินทาง_วีซ่า)
14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
แบบคำขอยกเลิกวันลาแบบคำขอยกเลิกวันลา14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบคำขอหนังสือรับรองแบบคำขอหนังสือรับรอง14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศแบบฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
(กรณีไม่ได้ขอหนังสือเดินทาง_วีซ่า)
14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศขออนุมัติไปปฏิบัติงานต่างประเทศ14 สิงหาคม 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
ข้าราชการ
ใบแจ้งรายละเอียดการขอใช้บริการห้องประชุมใบแจ้งรายละเอียดการขอใช้บริการห้องประชุม12 กันยายน 2562DOWNLOAD .DOC
DOWNLOAD .PDF
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบเซ็นต์ชื่อใบเซ็นต์ชื่อ18 กันยายน 2562DOWNLOAD .PDF
ใบรับงานทดสอบพัสดุใบรับงานทดสอบพัสดุ17 ธันวาคม 2562ใบรับงานทดสอบพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ
ใบแจ้งซ่อม ภาคเครื่องกลใบแจ้งซ่อม ภาคเครื่องกล29 มกราคม 2563DOWNLOAD .PDFบุคลากรภาคเครื่องกล