ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์

Nuksit Noomwongs

DEGREES
  • 2540 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สาขา วิศวกรรมยานยนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2545 M.Eng Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น
  • 2548 D.Eng Mechanical Systems Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น
Contact