รศ.ดร.สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์

Sompong Putivisutisak

DEGREES
  • พ.ศ. 2534 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2535 M.Sc. Advanced Mechanical Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, UK.
  • พ.ศ. 2542 Ph.D. Mechanical Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine , University of London, UK
งานบริการวิชาการ (Selected Academic Work)
  1. 2559-2560 หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  2. 2558–2559 หัวหน้าโครงการ โครงการจำลองรูปแบบการไหลแบบหลายวัฏภาคของของเหลวภายในไมโครรีแอกเตอร์ที่มีรูปร่างและตัวนำทางที่แตกต่างกัน กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. 2558–2559 หัวหน้าโครงการ โครงการงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุม (อุตสาหกรรมโลหะมูลฐานและอุตสาหกรรมกระดาษ) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  4. 2555–2556 หัวหน้าโครงการ โครงการกํากับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สําหรับโรงงานควบคุมกลุ่มพื้นที่ภาคกลาง, จังหวัดกรุงเทพฯ และฉะเชิงเทรา (บางส่วน)
  5. 2551–2553 หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ (ที่ปรึกษาบริหารโครงการและติดตามประเมินผล ระยะที่ 1) / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
  6. 2551–2552 หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบจากระบบโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติในเมืองภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Bangkok City Gas) / บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Contact