การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของระบบอากาศอัดโดยการตั้งค่าความดันที่เหมาะสม