การบริการวิชาการให้กับการไฟฟ้านครหลวง

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ หัวหน้าโครงการศึกษาและสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในระบบอากาศอัด ภายใต้การสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ ทาง Zoom Application ให้แก่วิศวกร นักวิชาการ และนักบริหาร ของ กฟน. ประกอบด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบอากาศอัดทั้งระบบ และการสัมมนาสรุปผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบอากาศอัดแบบบูรณาการ ที่มีศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าจากการวิเคราะห์ทางสถิติรวม 74.96 GWh/ปี ของโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 69 แห่ง และขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนรวมกว่า 16 ล้านบาท เกิดเป็นผลประหยัดที่ตรวจพิสูจน์ผลได้ในโครงการรวม 5.93 GWh/ปี หรือคิดเป็นมูลค่าจำหน่ายไฟฟ้าราว 24 ล้านบาท ของโรงงานต้นแบบ 16 แห่ง โดยมี รศ.ไชยะ แช่มช้อง และ นส.อำไพ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

โครงการนี้ได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมกับระบบการจัดการพลังงานในระบบอากาศอัดที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติจริง ตั้งแต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจพิสูจน์ผลตามมาตรฐาน IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) ควบคู่กับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานตามหลักสถิติ และการพัฒนา Monitoring System นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนให้เกิดต้นแบบที่มีผลการอนุรักษ์พลังงานนำร่องที่เป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนการลงทุนบางส่วนแก่สถานประกอบการต้นแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS) ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (Energy Efficiency Plan: EEP 2018) เพื่อลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ ลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาวะโลกร้อน