ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทำบุญปีใหม่ปี2567

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทำบุญปีใหม่ปี2567

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดทำบุญปีใหม่ 2567 ที่ภาควิชาที่ห้อง MESS ของภาควิชา 

กิจกรรม-Final-Presentation-ในรายวิชา-2103400-ME-CAPTONE-PROJECT

กิจกรรม-Final-Presentation-ในรายวิชา-2103400-ME-CAPTONE-PROJECT

                      กิจกรรม Final Presentation ในรายวิชา 2103400 ME CAPTONE PROJECT ซึ่งจัดขึ้นตึก100ปี ห้อง iSCALE404 & iSCLAE405, 9.00-16.00 น. รายวิชา 2103400 ME CAPSTONE PROJECT ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อจัดเรียนการสอนให้นิสิตได้แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ซับซ้อน โดยโครงงานอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับเนื้อหาความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในหลายๆ ด้านของหลักสูตร รวมถึงการใช้ทักษะการทำงานต่างๆ เช่น Deign Thinking Project Management Teamwork เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาอุตสาหรรมจริงที่ได้รับความอนุเคราะห์จากภาคอุตสาหรรม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานของทุกโครงงานดำเนินการปิดโครงงาน โดยนำเสนอผลการดำเนินโครงงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การหาข้อมูล การกำหนดปัญหา…

หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสายวิชาการ หลักสูตร The Prospects Plus เพื่อนำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสายวิชาการ หลักสูตร The Prospects Plus เพื่อนำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสายวิชาการ หลักสูตร The Prospects Plus : Making the New World of Higher EducationHappenจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย และ บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด ณ โรงแsม Siam@Siam เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งนำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ณ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการมาปรับใช้…

การบริการวิชาการให้กับการไฟฟ้านครหลวง

การบริการวิชาการให้กับการไฟฟ้านครหลวง

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ หัวหน้าโครงการศึกษาและสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในระบบอากาศอัด ภายใต้การสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ ทาง Zoom Application ให้แก่วิศวกร นักวิชาการ และนักบริหาร ของ กฟน. ประกอบด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบอากาศอัดทั้งระบบ และการสัมมนาสรุปผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบอากาศอัดแบบบูรณาการ ที่มีศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าจากการวิเคราะห์ทางสถิติรวม 74.96 GWh/ปี ของโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 69 แห่ง และขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนรวมกว่า 16 ล้านบาท เกิดเป็นผลประหยัดที่ตรวจพิสูจน์ผลได้ในโครงการรวม 5.93 GWh/ปี หรือคิดเป็นมูลค่าจำหน่ายไฟฟ้าราว 24 ล้านบาท ของโรงงานต้นแบบ 16 แห่ง โดยมี รศ.ไชยะ แช่มช้อง และ นส.อำไพ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โครงการนี้ได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมกับระบบการจัดการพลังงานในระบบอากาศอัดที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติจริง ตั้งแต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจพิสูจน์ผลตามมาตรฐาน IPMVP (International Performance Measurement and Verification…

คณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเยี่ยมชมผลงานวิจัย ของศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility Research Center)

คณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเยี่ยมชมผลงานวิจัย ของศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility Research Center)

“คณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเยี่ยมชมผลงานวิจัย ของศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility Research Center) Introduction to UNITED Engineering Knowledge Transfer Units to Increase Students’Employability and Regional Development ProjectIntroduction to Chulalongkorn Engineering Knowledge Transfer Unit TrainingIntroduction to Smart Mobility Research CenterLaboratory visit and demonstration• CU Digital Twins project• Autonomous delivery vehicle prototype• Driving simulator• 5G Teleoperated and autonomous vehicle prototype• Autonomous shuttle…

ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ประสานงาน ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ประสานงาน ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พนมเชิง ที่ได้เข้าพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พนมเชิง ที่ได้เข้าพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Big Cleaning Day 5ส x ศปอส 2023

Big Cleaning Day 5ส x ศปอส 2023

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมบุคลากร และคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ภายใต้โครงการการจัดการพื้นที่ภายในอาคารสำหรับการเรียนการสอนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย กิจกรรม 5ส. และโครงการแผนยกระดับความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ศปอส)  กิจกรรม 5ส x ศปอส คือกิจกรรม 5 ส ที่ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นแม้ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมา มีอุปสรรคเข้ามาทดสอบบุคลากรของภาควิชาฯ ในการทำกิจกรรมบ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาใดๆ เพราะความสามัคคี และความแข็งแกร่ง ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้เข้ารับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ ศปอส (หน่วยงานหลักของจุฬาฯ ในด้านการยกระดับความปลอดภัยในที่ทำงาน) ในด้านวัสดุ การดำเนินการ และการสำรวจเพื่อระบุข้อพึงดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นในปีนี้ กิจกรรม 5ส x ศปอส เหล่าบุคลากรภาควิชาฯ เราจะทำกิจกรรม 5ส โดยใช้พลังจาก ศูนย์ ศปอส ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ภาควิชาฯ ทุกพื้นที่…

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการเยี่ยมชมจาก DR. JAMES M. MUTUA จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า ภายใต้ความร่วมมือของ AUN-SEEDNET ทั้งนี้ภาควิชาได้แนะนำเครื่องมือ เช่น เครื่อง FIBER LASER ตัดโลหะ ของภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดทำบุญและเปิดห้อง MESS ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ก.ค. 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดทำบุญและเปิดห้อง MESS ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ก.ค. 2565

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดทำบุญและเปิดห้อง MESS ในช่วงเช้าของวันที่ 29 ก.ค. 2565 โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนของชั้นสองของห้องโถงปฏิบัติการในอดีต