โตโยต้าปันโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาแก่นิสิตจุฬาฯ

โตโยต้าปันโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาแก่นิสิตจุฬาฯ

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะต่างๆ  ซึ่งเป็นการมอบทุนแก่นิสิตจุฬาฯ ต่อเนื่องปีที่ 50 และในปีนี้ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับทุนจำนวน3ทุน นาย โชติภัทร์ เมฆานนท์ชัย น.ส.พิชญาภา เหลืองอ่อน   นายนิธิพัฒน์ สุทธิสังข์  ได้แก่ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 202  อาคารจามจุรี 4