โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 2566 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Institute of Technology

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 2566 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Institute of Technology

คณาจารย์ และนิสิต ภายใต้กิจกรรมรายวิชาส่วนกลาง 2100310 Global Awareness in Technology เข้าศึกษาดูงานทางด้าน Mataverse และ Autonomous Shuttle pod ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาคฯ และ รศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง ร่วมให้ข้อมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

โตโยต้าปันโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาแก่นิสิตจุฬาฯ

โตโยต้าปันโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาแก่นิสิตจุฬาฯ

โตโยต้าปันโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาแก่นิสิตจุฬาฯ คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะต่างๆ  ซึ่งเป็นการมอบทุนแก่นิสิตจุฬาฯ ต่อเนื่องปีที่ 50 และในปีนี้ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับทุนจำนวน3ทุน นาย โชติภัทร์ เมฆานนท์ชัย น.ส.พิชญาภา เหลืองอ่อน   นายนิธิพัฒน์ สุทธิสังข์  ได้แก่ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 202  อาคารจามจุรี 4

กิจกรรม Opne House นิสิตชั้นปี 1

กิจกรรม Opne House นิสิตชั้นปี 1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เล็งเห็นประโยชน์ของนิสิตชั้นปีที่1 ที่ต้องเลือกสาขาในปี2 ทางภาควิชาจึงได้เข้าร่วมกิจกรรม Opne House นิสิตชั้นปี 1 ตามที่คณะขอความร่วมมือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิตจะได้ทราบข้อมูล และสามารถวางแผนการเรียนในการเลือกสาขาที่สนใจได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการจัดขึ้นวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -14.30 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน โดยมีอาจารย์ รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับนิสิตชั้นปี1 รศ.ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์ และ รศ.ดร.นภดนัย อาชวาคม ร่วมแนะแนวการศึกษาของวิศวกรรมเครื่องกล และมีนิสิตชั้นปีที่3 และที่4 บอกเล่าประสบการณ์การศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Denso Internship Talk 2023

Denso Internship Talk 2023

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตึกร้อยปี ห้อง 402 เวลา 16.00-17.00 น. บริษัท Siam Denso Manufacturing โดยคุณกอบสุข อินทโชติ ตำแหน่ง General Manager Human Resources Dept. ส่งตัวแทนบริษัทพร้อมทีมงาน เพื่อแนะนำโปรแกรม internship และอธิบายการฝึกงานให้แก่นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ภายในกิจกรรมดังกล่าวฯ นายภูริชญ์ ศิริพูลเกียรติกุล ตำแหน่ง Manager of Production Engineer Department, นางสาวภัศรา พระยาครุฑ ตำแหน่ง Assistanat Manager of Quality Assurance Department และนางสาวภัทรวรรณ อาวรณ์ ตำแหน่ง Senior Staff of Environment Department…

กิจกรรมไปดูงานเทคโนโลยีของ HUAWEI

กิจกรรมไปดูงานเทคโนโลยีของ HUAWEI

บริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลก ที่พัฒนาเทคโนโลยีและจัดตั้งศูนย์การแสดงนวัตกรรมในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น 5G solution & Use Cases, cloud & ai, green energy และ data center solution  ทางคณะนิสิตและคณาจารย์ไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมของ บ.หัวเว่ย (ประเทศไทย) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่อาคาร จี ทาวเวอร์แกรนด์ ถ.พระราม 9 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอขอบคุณทางบริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย)  มา ณ ที่นี้ด้วย

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS

INTANIA SUMMER CAMP WITH SIEMENS นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENS เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์คือ 3D CAD/CAM/CAE และพื้นฐาน robotics สำหรับนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลที่เข้าอบรมโครงการ Intania Summer Camp with SIEMENSเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่เป็นประโยชน์คือ 3D CAD/CAM/CAE และพื้นฐาน roboticsเป็นการทดลองลักษณะ summer camp ที่จะได้เรียนรู้จริงจัง ทำงานเป็นทีมทาง Siemens ให้นิสิตได้ใช้ software ของทางบริษัทครบชุด ฟรี แต่ต้องเตรียมคอมแบบ window มาลงโปรแกรม ถ้าไม่มีคอม window ภาคมีให้ยืมนะคะโดยกิจกรรมจะมีในวันที่ 26-27-30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 นิสิตจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเข้าครบชัวโมงlink downloads >> https://drive.google.com/drive/folders/1H8KldEFM7LOpJjoN51CGXnYvwthL8bpj?usp=sharing

ปัจฉิมนิเทศนิสิต

ปัจฉิมนิเทศนิสิต

ขอเชิญชวนนิสิตปี4ทุกคนและคณาจารย์ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มาเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น2 ตึก4 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่หมู่บ้านก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตของภาควิชาได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ทั้งรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเล็งเห็นว่างานจิตอาสานั้นเป็นการพัฒนาและยกระดับจิตใจของนิสิตให้มีการแบ่งปัน และร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถสร้างให้นิสิตของภาควิชาเครื่องกล เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ทางฝ่ายกิจการนิสิตของภาควิชาเครื่องกลและนิสิตได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลปัญหาของชุมชน หมู่บ้านก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งพบว่าทางชุมชนมีปัญหาปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งหมู่บ้านมีบ่อบาดาลแต่ไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้สะดวก โดยทางนิสิตภาควิชาฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยการปรับปรุงการประกอบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ในพื้นที่เพื่อนำน้ำบาดาลมาใช้ในการอุปโภคได้สะดวกขึ้น พร้อมทั้งเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ทางค่ายพัฒนาอาสายังวางรากฐานให้ชุมชนสามารถดูแลอุปกรณ์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โดยการให้ความรู้กับนักเรียนในหมู่บ้านและผู้นำชุมชน เรื่องการประกอบและซ่อมบำรุงปั๊มโซล่าเซลล์อีกด้วย ซึ่งจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในรูปแบบค่ายอาสาพัฒนาภาควิศวกรรมเครื่องกล

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ปีการศึกษา 2563

มิติใหม่งานปัจฉิมนิเทศ ME101 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. รูปแบบใหม่ยุคโควิด ในปีนี้มีคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยผ่านนะบบ โปรแกรม Zoom และทางนิสิตได้จัดทำหนังสือประจำรุ่นเป็นที่ระลึกให้กับทางภาควิชา