กิจกรรมพัฒนางานบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2564

คู่มือปฏิบัติงาน Work From Home เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจร่วมกัน คิด วิเคราะห์ และนําเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ ทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลดข้ันตอนการทํางานท่ีซ้ําซ้อน และลดระยะเวลาในการ ทํางาน อีกทั้งยังทําให้บุคลากรทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน Work From Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน ทําให้การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สามารถติดตามเอกสารได้ ครบถ้วนเรียบร้อยและเป็นไปตามกําหนดระยะเวลา ทําให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทุกๆ ฝ่าย มาจากต่างหน่วยงานของ 3 ภาควิชาฯ อันได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์