งานเสวนา เรื่อง ” Industry4.0-5G-DeepTech Startup : A great opportunity for new graduates “

Play Video

หลักสูตร Cyber Physical System ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมมือกับ ศูนย์ทดสอบ 5G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้จัดงานเสวนา เรื่อง ” Industry4.0-5G-DeepTech Startup : A great opportunity for new graduates ”
ซึ่งได้รับเกียรติ จากวิทยากรจากบริษัทชั้นนำ ดังนี้
– คุณวราพล โล่วรรธนะมาศ , CEO of Cloudero
– คุณชัชวัสส์ วุฒิศิริศาสตร์ , ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระบบบริหารจัดการพลังงาน , บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
– คุณโสภณ อารยะสถาพร , Industrial service and solution manager , SCG Chemicals
– คุณกวินท์ ลาภพิเชฐ , Co- founder & Design Engineer , บริษัท แอสไตรด์ ไบโอนิค จำกัด
– อาจารย์ ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ , อาจารย์ประจำสำนักบริหาร หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คุณปฐวี ศรีวิลัย , Product Development Engineer , บริษัทโซลาร์ ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนางสาว จิราภา ธีรศรัณย์ นิสิต หลักสูตร CPS
– รองศาสตราจารย์ ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ , ประธานคณะกรรมการบริหารหลัวสูตร CPS
ซึ่งได้จัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ. อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย