รศ.ดร.ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์

Chanat Ratanasumawong

DEGREES
  • ปริญญาเอก Tokyo Institute of Technology, Precision Machinery Systems 2005
  • ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเครื่องกล 2001
  • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 2) 1998
Contact