อ.ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

Chirdpun Vitooraporn

DEGREES
  • พ.ศ. 2522-2526 วศบ. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2527-2529 M.S. in NA&ME, M.I.T. (USA)
  • พ.ศ. 2529-2532 Ph.D. in NA&ME, M.I.T. (USA)
Contact