รศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง

Gridsada Phanomchoeng

DEGREES
  • Post Doc. (Mechanical Engineering), University of Minnesota-Twin Cities, USA. พ.ศ. 2555
  • Ph.D. (Control Science and Dynamical Systems), University of Minnesota-Twin Cities, USA. พ.ศ. 2554
  • M.S. (Aerospace Engineering and Mechanics) , University of Minnesota-Twin Cities,
    USA. พ.ศ. 2550
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
Contact