การวิเคราะห์ความผิดพลาดเบื้องต้น: การศึกษาความไม่แน่นอนในการวัดทางกายภาพ