การสร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมด้วยบอนด์กราฟ (CREATING ENGINEERING MODELS WITH BOND GRAPH)