ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม

/
/
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม

( BUILDING TECHNOLOGY & ENVIRONMENT )

บทนำ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นห้องปฏิบัติการศึกษาและวิจัยเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมที่ใช้ในการออกแบบระบบต่าง ๆ ในอาคารเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตภายในอาคารอีกทั้งให้สอดคล้องและไปกันได้ดีกับสภาพแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงสมรรถนะและความสามารถของอาคารที่มีต่อการใช้พลังงานและสภาพแวดล้อมตลอดอายุการใช้งานของอาคาร รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาองคืความรู้ในงานออกแบบระบบต่าง ๆ ในอาคารให้มีมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนและสร้างงานวิจัยที่มีความต่อเนื่องซึ่งเป้นสิ่งสำคัญฯในการพัฒนาและส่งเสริมให้งานวิจัยสามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการวางพื้นฐานการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งจะเป้นฐานสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการสำหรับการประชุมสัมมนาและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3. เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อในการนำเสนอศักยภาพในองค์ความรู้ของภาควิชาฯ ไปสู่บุคคลภายนอกและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน Building Technology and Environment และเผยแพร๋ออกสู่สาธารณะ

แนวทางวิจัย/ปฏิบัติการ/สอน

1. ทางด้าน HVAC &R จะเน้นทางด้านต่าง ๆ เช่น

– HVAC Simulation
– Building & HVAC Design for Sustainability
– Cogeneration, Thermal Storage
– CFD application in Building & HVAC
– New/Alternative/Non-conventional HVAC system; Equipment and components
– Use of simulation in HVAC&R in design practice, modelling and simulation methodology
– Human Factors, Thermal Comfort
– Indoor Air Quality (IAQ)
– O&M in HVAC 

2. ทางด้าน Building & Environment จะเน้นทางด้านต่าง ๆ เช่น

– Simulation of Building Physics-Thermal and Vapor behavior
– Natural & Artificial lighting, Acoustics, Air distribution and CFD
– Simulation of energy system performance
– Indoor comfort environment
– Impact of indoor and outdoor environment control
– Etc.

3. อื่น ๆ 

– Building acoustics, Lighting
– Building system services and maintenances
– Life & fire safety in building design & services

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

– Study on the current situation of HFC-32 Refrigerant Technology and Application in Asian Countries

– Study on Characteristic of Air Flow through Perforated Pipe

– การคำนวณหาสัมประสิทธิ์ของอัตราการไหลในช่องเปิดที่ซับซ้อน (การไหลแบบราบเรียบ)

– การศึกษาแบบจำลองของท่อลมที่คำนึงถึงการรั่วและการสูญเสียความร้อนของลมภายในท่อ

– กรณีศึกษาการสูญเสียโอกาสของการประหยัดพลังงานสำหรับอาคาร

– การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการคำนวณภาระการทำความเย็นจากการนำความร้อนผ่านผนังแบบสถานะไม่คงตัว

– Decision Analysis in Selecting Chilled Water Generation System for Air Conditioning System: Airport Hotel Project

– การศึกษาการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติเพื่อสร้างสภาวะสุขสบายเชิงความร้อนในอาคาร

– Study on Natural Ventilation for Thermal Comfort in Building

– การศึกษาเชิงวิศวกรรมของสภาพแวดล้อมที่สบายภายในอาคารสำนักงาน

– การหารูปแบบที่เหมาะสมของแผ่นคลี่สังกะสีสำหรับการทำท่อลมหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยม

– การออกแบบระบบท่อลมด้วยวิธีที-เมทอดแบบดัดแปรสำหรับการใช้งานในประเทศไทย

– การกระจายอุณหภูมิและความเร็วของอากาศแบบ 2 มิติภายในบริเวณปรับอากาศ

– การศึกษาผลของความโค้งที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออะลูมิเนียมยืดหยุ่น

– การศึกษาฮีทไปป์เพื่อการประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศ

– การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ: การคตำนวณหาสัมประสิทธิ์ของอัตราการไหลในช่องเปิดที่ซับซ้อน (การไหลแบบราบเรียบ)

– การออกแบบระบบส่งจ่ายน้ำเย็นในแง่การใช้พลังงาน

– กลไกการถ่ายเทความร้อนของสระน้ำระบายความร้อน

– การศึกษาสมรรถนะของฝ้าเพดานทำความเย็น

– การศึกษาภาวะสบายเนื่องจากผลของรูปแบบบ้าน

– การวิเคราะห์การอัดความดันภายในช่องบันไดหนีไฟของอาคารสูงด้วยคอมพิวเตอร์

– การจำลองระบบทำความเย็นสำหรับระบบทำความเย็นส่วนกลางแบบมหภาค

– การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนผ่านระบบหลังคาในกรุงเทพมหานคร

– A study of suitable design variables of the solar hot water system for medium size hotel

– Optimization of chiller and boiler plants for energy conservation

– Simulation of heat gain through building envelop for buildings in Bangkok Metropolis

– Development of an air conditioning expert

– Package program for cooling load analysis of building in Thailand

– Air diffusion testing system of ceiling type diffusers

– Mathematical modelling of a built-up cooling tower

– A study of thermal comfort in buildings

– An engineering study of comfort environment in an office building

– A feasibility study on using the ice thermal storage system for commercial buildings

– Development of energy simulation program for building in Thailand

– การศึกษาสมรรถนะของเครื่องทดสอบความเย้นและผลกระทบต่อคอมเพรสเซอร์เมื่อใช้สาร HFC 134a

– An efficiency improvement of an air cooled air conditioner 

งานสอนระดับปริญญาตรี

– Air Conditioning

– Refrigeration

– Industrial piping design

– Power plant engineering

งานสอนระดับปริญญาโทและเอก

– Advanced air conditioning

– Advanced refrigeration

– Gas turbine performance

– Design of thermal system

– Advanced design of thermal system

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

– สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

– สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

– สภาวิศวกร

– ASHRAE Thailand Chapter

– ASHRAE Region XIII

– สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

– กระทรวงพลังงาน

– กระทรวงแรงงาน

ผลงานนิสิต

– 2001 ASHRAE Student Design project Competition Winner – 2nd Place

– 2002 ASHRAE Student Design project Competition Winner – 2nd Place

– 2005 ASHRAE Student Design Project Competition Awards – First Place

– 2008 ASHRAE Student Design Project Competition Awards – First Place

Contact:  Dr Chirdpun Vitooraporn

Email: chirdpun@hotmail.com

รูปภาพห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อม