ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางกลศาสตร์การคำนวณ

/
/
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางกลศาสตร์การคำนวณ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางกลศาสตร์การคำนวณ

Center of Excellence in Computational Mechanics

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางกลศาสตร์การคำนวณได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อผลักดันการวิจัยและพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีการคำนวณ โดยมี ศาสตราจารย์

ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ บุคลากรในศูนย์ฯซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กุณฑินี มณีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ วรรณโสภาคย์ ซึ่งต่างจบการศึกษาและมีความชำนาญในด้านกลศาสตร์การคำนวณโดยตรง หัวหน้าศูนย์ฯและอาจารย์ทุกท่านยังมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมทำงานวิจัยอีกจำนวนหนึ่ง หน้าที่หลักของอาจารย์ทุกท่านภายในศูนย์ฯคือการผลิตองค์ความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทางด้านการคำนวณ และผลักดันให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านนี้

เป้าหมายหลักของศูนย์ฯคือ เพื่อทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในวิชาการทางด้านกลศาสตร์การคำนวณ ด้วยการสร้างและผลิตองค์ความรู้ใหม่ ในรูปแบบของบทความทางวิชาการและการแต่งตำราเพื่อยกระดับความรู้เผยแพร่ให้แก่วิศวกรในประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการคำนวณเพื่อให้คำแนะนำปรับปรุงการออกแบบงานต่างๆทางวิศวกรรมแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไทย

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ฯได้ผลิตบทความวิจัยกว่า 200 รายการซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ รวมทั้งได้นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการต่างๆ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลายหน่วยงาน อาทิ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกองทัพเรือ เป็นต้น

รูปภาพศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางกลศาสตร์การคำนวณ