ห้องปฎิบัติงานวิจัยพลังงาน

/
/
ห้องปฎิบัติงานวิจัยพลังงาน

ห้องปฎิบัติงานวิจัยพลังงาน

ENERGY EFFICIENCY AND ALTERNATIVE ENERGY UNIT

1) ให้คำปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านเทคนิค ด้านการจัดการและด้านกฎหมาย

2) จัดการอบรม in-house ในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน

3) ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคารและโรงงานทั้งในระดับการใช้งานทั่วไปและระดับเชิงลึก

4) ให้บริการตรวจสอบค่า Primary Energy Saving (PES) ของโรงไฟฟ้าในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่ขึ้นทะเบียนกับ กกพ.

รูปภาพห้องปฎิบัติงานวิจัยพลังงาน