ห้องปฏิบัติการวิจัยพลศาสตร์การไหลและการควบคุมการไหล

/
/
ห้องปฏิบัติการวิจัยพลศาสตร์การไหลและการควบคุมการไหล

ห้องปฏิบัติการวิจัยพลศาสตร์การไหลและการควบคุมการไหล

FLUID DYNAMICS AND FLOW CONTROL LABORATORY

ห้องปฏิบัติการวิจัยพลศาสตร์การไหลและการควบคุมการไหลศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์และคุณลักษณะของการไหล (Flow Physics and Flow Characteristics) ควบคู่ไปกับพยายามคิดค้นหาเทคนิกการปรับแต่งควบคุมการไหล (Flow Control) ให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเป็นไปตามที่ต้องการ ตัวอย่างโดยภาพรวมของการปรับแต่งควบคุมการไหลให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมเป็นไปตามที่ต้องการ เช่น เทคนิกการปรับแต่งควบคุมเพื่อเพิ่ม/ลดอัตราการเหนี่ยวนำการผสมและการผสม เพื่อเพิ่ม/ลดแรงต้าน เพื่อเพิ่ม/ลดอัตราการถ่ายเทพลังงานความร้อน ฯลฯ

Web: http://fmeabj.lecturer.eng.chula.ac.th/FMRL/public_html/index.htm

Facebook: https://www.facebook.com/Fluid-Dynamics-and-Flow-Control-121501391373876/

รูปภาพห้องปฏิบัติการวิจัยพลศาสตร์การไหลและการควบคุมการไหล