ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์และประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล

/
/
ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์และประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล

ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์และประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล

MACHINE DYNAMICS AND EFFICIENCY LABORATORY

ขอบเขตของงานวิจัย

1. พลศาสตร์ของเครื่องจักรกล

2. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร

3. การตรวจสอบสภาวะเครื่องจักรกลโดยการวัดการสั่นสะเทือน

งานวิจัย

1. การศึกษาลักษณะการสั่นสะเทือนของคู่เฟือง

 • สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายการสั่นสะเทือนของคู่เฟือง
 • การสั่นสะเทือนเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความแข็งเกร็งระหว่างคู่ฟันเฟืองระหว่างการขบ
 • การทดลองวัดการสั่นสะเทือนของคู่เฟือง

2. การวิเคราะห์กำลังสูญเสียของเฟืองและการออกแบบเฟืองเพื่อประหยัดพลังงาน

 • ศึกษากำลังสูญเสียและประสิทธิภาพของคู่เฟืองตรง และเฟืองเฉียง โดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  ทำการทดลองเพื่อตรวจสอบผลของแบบจำลอง
 • ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดทดสอบเฟืองแบบ Back-to-Back
 • ผลที่ได้จากแบบจำลองทำให้ทราบถึงผลของพารามิเตอร์ต่างๆ ต่อกำลังสูญเสีย

สามารถนำผลที่ได้ไปใช้ออกแบบเฟืองเพื่อประหยัดพลังงานได้

3. การศึกษาความเค้นบนฟันเฟือง

 • สร้างแบบจำลองเพื่อคำนวณความเค้น โดยใช้หลักการของ Hertz stress
 • คำนวณความเค้นสัมผัสโดยใช้ FEM
 • ผลที่ได้ทำให้ทราบการกระจายความเค้นบนหน้าฟันเฟือง และค่าความแข็งเกร็ง (stiffness) ของฟันเฟือง
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจำลองปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเฟือง เช่น แบบจำลองเพื่ออธิบายกำลังสูญเสีย การสั่นสะเทือน