ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ

/
/
ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ

ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ

Smart Mobility Research Center

ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility Research Center) เป็นศูนย์วิจัยบูรณาการแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทางศูนย์วิจัยฯได้มุ่งเดินหน้าประสานความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ในคณะฯอย่างเข้มแข็ง พร้อมกับการมุ่งหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเป้าหมายสู่การเดินทางขนส่งที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และชาญฉลาดด้วยระบบขนส่งอัจฉริยะ ที่ช่วยแก้ปัญหาจราจรและ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น

รูปภาพศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ

สามารถแบ่งกลุ่มงานวิจัยออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ (Road Safety: Active Safety, Autonomous Driving)

 • การตรวจวัดและประเมินพฤติกรรมการขับขี่
 • ฐานข้อมูลเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ
 • ระบบจำลองการขับขี่
 • การประเมินสมรรถนะการขับขี่ของกลุ่มเสี่ยง
 • ระบบช่วยเหลือและแนะแนวในการขับขี่ให้ปลอดภัย
 • ะบบป้องกันการพลิกคว่ำ
 • ระบบขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Driving System)

ระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System)

 • การเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยกลุ่มรถ

 • การประเมินระยะเวลาเดินทาง

 • แนวทางการขับขี่อย่างประหยัด

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Vehicle Electrification)

 • แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง ตัวเก็บประจุ

 • โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

 • การพัฒนาและทดสอบรถไฟฟ้า

 • การพัฒนา Electric feeder

การติดต่อ

ศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

Tel: 02-2186636

Email: smartmobility.cu@gmail.com

รายชื่อสมาชิก (เฉพาะจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร

[Specialized in Electric Vehicles]

Email: angkee.s@gmail.com

ผศ.ดร.สัณหพศ จันทรานุวัฒน์

[Specialized in Vehicle Dynamics, Automotive Control]

Email: sunhapos@gmail.com

ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์

[Specialized in Vehicle Dynamics and control, Road Safety]

Email: nuksit@gmail.com

ดร.กฤษฎา พนมเชิง

[Specialized in Mechatronic]

Email: gridsada.phanomchoeng@gmail.com