การทดสอบไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบนิวมาติกส์ที่สร้างด้วยเทคนิคชั้นสังเวย