การพัฒนาแบบจำลองของท่อลมที่คำนึงถึงการรั่วและการสูญเสียความร้อนของลมภายในท่อและการพัฒนาโนโมแกรมเพื่อหาคำตอบของแบบจำลอง