การวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง