การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานผลิตกระเบื้องปูพื้นคอนกรีต ด้วยเทคนิคการควบคุมกระบวนการทางสถิติ