การศึกษาวิธีการออกแบบระบบท่อลมที่คำนึงถึงผลของการรั่วและการสูญเสียความร้อนของลมภายในท่อ