การเปรียบเทียบผลของเชื้อเพลิงดีเซลสังเคราะห์จากน้ำมันพืชใช้แล้ว (HiBD) และเชื้อเพลิงดีเซลเชิงพาณิชย์ (CD) ที่มีต่อการสิ้น เปลืองเชื้อเพลิง และมลพิษของรถยนต์