ค่าดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะของร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร