โครงร่างสวมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาในการหยิบจับของ

/
/
โครงร่างสวมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาในการหยิบจับของ

โครงร่างสวมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาในการหยิบจับของ(Hand Exoskeleton Assisting Patient with Grasping Problem)

วิดีโอ

Play Video